produkty:

Warunki Współpracy

§1 Zasady ogólne

1. Niniejsze Warunki Sprzedaży obowiązują przy wszystkich transakcjach polegających na dostarczeniu towarów lub usług przez Dobplast Sp. z o.o. z siedzibą w Osielsku, Szosa Gdańska 48, 86-031 Osielsko, KRS 0000733342, kapitał zakładowy 350000,00 zł. Wyłączenie obowiązywania lub zmiana Warunków może nastąpić jedynie w formie pisemnej.

2. Warunki są dostępne na stronie http://www.dobplast.pl/page/warunki+współpracy

3. Na żądanie Kupującego Dobplast Sp. z o.o. doręczy Warunki w formie emaila lub papierowej.

4. Złożenie przez Kupującego zamówienia uważa się za akceptację warunków sprzedaży.

§2 Zamówienia

1. Zamówienia powinny być składane w formie emaila na adres biuro@dobplast.pl. W przypadku zamówień telefonicznych, składając zamówienie telefonicznie Kupujący przejmuje całość ryzyka związanego z pomyłkami wynikającymi z tej formy komunikacji.

§3 Ceny

1. Ceny podawane w ofercie i potwierdzeniu zamówienia są zawsze cenami netto i jest doliczany do nich podatek VAT, jeśli przewidują to obowiązujące przepisy.

2. Stosowane są zasady EXW, cena nie zawiera kosztów transportu.

§4 Płatność

1. Faktury płatne są w terminie wskazanym na fakturze vat.

2. Przy pierwszych trzech zakupach Dobplast Sp. z o.o. wymaga dokonania

100% przedpłaty.

3. Niezależnie od przyznania limitu kredytowego, Dobplast Sp. z o.o. może potwierdzając

zamówienie zażądać częściowej lub całkowitej przedpłaty.

4. W przypadku opóźnień w płatnościach kupujący jest zobowiązany do wykonania przedpłaty za kolejne dostawy.

5. Złożenie reklamacji, lub podniesienie innych roszczeń przez Kupującego nie uprawnia go do wstrzymania płatności należnych Dobplast Sp. z o.o.

§5 Gwarancja i rękojmia

1. Wszystkie produkty dostarczane przez Dobplast Sp. z o.o. objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty sprzedaży.

2. Strony wyłączają rękojmię Dobplast sp. z o.o. co do towarów i usług sprzedawanych przez Dobplast. Sp. z o.o.

3. Roszczenia Kupującego ze wszystkich tytułów są ograniczone do wartości dostawy, z którymi związana jest szkoda. Odpowiedzialność Dobplast Sp. z o.o. jest ograniczona do zwykłych, dających się przewidzieć następstw działań lub zaniechań Dobplast Sp. z o.o.

4. Wszelkie roszczenia Kupującego z tytułu wad towaru (w szczególności roszczenia z tytułu szkód następczych) są wykluczone.

5. Jeśli Kupujący mógłby podnieść roszczenia odszkodowawcze także wobec członków organu, pracowników lub podwykonawców Dobplast Sp. z o.o. ograniczenia odpowiedzialności zawarte w pkt. 3 i 4 dotyczą także członków organów, pracowników lub podwykonawców Dobplast Sp. z o.o.

6. Wszelkie dalsze roszczenia Kupującego z tytułu wad towaru (w szczególności roszczenia z tytułu szkód następczych) są wykluczone.

7. Odpowiedzialność Dobplast Sp. z o.o. z tytułu opóźnienia dostawy jest w każdym przypadku ograniczona do wartości towaru, którego dostarczenie uległo opóźnieniu. Niezależnie od powyższego ograniczenia Dobplast Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za opóźnienie tylko w przypadku, gdy nastąpiło ono na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracowników Dobplast Sp. z o.o.

8. Ingerencja w produkty dostarczone przez Dobplast Sp. z o.o. przez osoby nie będące do tego upoważnione powoduje utratę gwarancji.

9. Gwarancja nie obejmuje:

 1. uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez rażące zaniedbania nieleżące po stronie Dobplast Sp. z o.o.
 2. uszkodzeń mechanicznych będących następstwem sytuacji losowych (np. akty wandalizmu, kamienie zalegające na drodze, ruch pojazdów, który w normalnych warunkach nie powinien mieć miejsca np. pojazdów wojskowych wyposażonych w gąsienice, maszyn budowlanych).
 3. uszkodzeń chemicznych (np. skutków czyszczenia wyrobów przy użyciu nieodpowiednich środków chemicznych)
 4. uszkodzeń powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (np. wyładowań atmosferycznych)
 5. występowania korozji żeliwa (korozja żeliwa jest naturalnym procesem, który po jego pokryciu warstwą tlenku żelaza znacznie spowalnia, nie mając wpływu technicznego na użytkowanie w czasie przydatności wyrobu
 6. nieprawidłowego działania wyrobów samo-zasilających z powodu niewystarczającego nasłonecznienia ogniw fotowoltaicznych spowodowany między innymi ich montażem w lesie lub w okolicy wysokich budynków rzucających cień (brak świecenia diod LED lub słabe świecenie diod LED).

10. W razie uznania reklamacji, Dobplast Sp. z o.o. dokona naprawy lub wymianu towaru. O sposobie rozwiązania reklamacji decyduje Dobplast Sp. z o.o.

11. Jeśli nie jest możliwa wymiana towaru ani jego naprawa, Kupujący może odstąpić od zamówienia w zakresie dotyczącym wadliwego towaru i żądać zwrotu jego ceny.

§6 Dostawa

1. Jeśli z pisemnego potwierdzenia zamówienia nie wynika, że ustalone terminy dostawy mają charakter nieprzekraczalny, przyjmuje się, że terminy mają charakter orientacyjny. Dobplast Sp. z o.o. dołoży najwyższych starań w celu realizacji dostawy w ustalonym terminie.

2. Jeśli co innego nie wynika z pisemnego potwierdzenia zamówienia, dopuszczalne są dostawy częściowe. Jeśli na skutek dostaw częściowych wzrastają koszty transportu, są one pokrywane przez Stronę, z której przyczyny dostawa została podzielona.

3. Dobplast Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie wywołane siłą wyższą, za którą uważa się w szczególności wojny, zamieszki, akty terrorystyczne, klęski żywiołowe, strajki, awarie techniczne i inne zakłócenia działalności oraz awarie i wypadki komunikacyjne dotyczące towarów, a także warunki i zdarzenia opóźniające transport.

4. Za siłą wyższą uznaje się też działania organów władzy, w szczególności ustanowienie ograniczeń w obrocie towarami lub ich przewozie.

5. Opóźnienie dostawy nie może stanowić podstawy do odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego.

§7 Zastrzeżenie prawa własności

1. Dostarczone towary pozostają własnością Dobplast Sp. z o.o., aż do chwili zapłaty całkowitej ceny, również w przypadku niewymagalnego terminu płatności.

§8 Reklamacje

1. Reklamacje ilościowe przyjmowane są w ciągu 7 dni od dnia dostawy.

2. Kupujący zobowiązany jest bezwzględnie sprawdzić towar przed każdym użyciem. Wszelkie pomyłki, polegające na użyciu niewłaściwego towaru, np. wynikające z jego podobieństwa nie mogą stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych wobec Dobplast Sp. z o.o., nawet w przypadku pomyłki Dobplast Sp. z o.o.

3. Reklamacje należy składać w ciągu 30 dni od wykrycia usterki na adres email biuro@dobplast.pl

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia wadliwego produktu do zakładu produkcyjnego Dobplast sp. z o.o., ul. Radosna 2, 85-836 Bydgoszcz

§9 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych jest Dobplast Sp. z o.o.

2. Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach podjęcia działań związanych z zawarciem i realizacją dostawy towarów i usług oferowanych przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków.

4. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne, tj. udostępniane na stronach www oraz w rejestrach urzędowych (KRS,REGON itp.).

5. W związku z powyższymi celami, odbiorcą danych osobowych mogą być

osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego obszaru

Gospodarczego.

7. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

 2. żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

 3. żądania od Administratora uzupełnienia Państwa danych osobowych

 4. żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,

 5. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

 7. wniesienia sprzeciwu wobec przenoszenia Państwa danych osobowych.


8. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa Danych Osobowych oraz wypełnienia wyżej wymienionych praw należy wysłać mail na adres biuro@dobplast.pl


9. Skargi należy składać do organu nadzorczego:

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

10. Administrator Danych Osobowych zapewnia wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.


§10 Postanowienia końcowe

1. W przypadku stosowania przez Kupującego własnych ogólnych warunków dotyczących zakupów i doręczenia ich Dobplast Sp. z o.o., warunki Stron obowiązują z wyłączeniem postanowień sprzecznych po stronie Kupującego. W celu uzgodnienia obowiązujących między Stronami norm, Strony powinny rozpocząć negocjacje w celu zawarcia umowy ramowej.

2. Ewentualne spory dotyczący realizacji umów objętych Warunkami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Dobplast Sp. z o.o.

3. Obecna wersja Warunków obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019.

Copyright ⓒ DOBPLAST 2015

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem i akceptuję.